Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Zebra kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zebra, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zebra verstrekt. Zebra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw bankrekeninggegevens
- Uw BSN
- Kopie van uw ID-kaart

Waarom Zebra gegevens nodig heeft

Zebra verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Zebra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit bemiddeling voor een vacature.

Hoe lang Zebra gegevens bewaart

Zebra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst met u tot stand komt, bewaren wij uw gegevens conform de wettelijke termijn.
Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor de diverse gegevens die u met ons deelt. Deze termijnen zijn opgenomen in ons verwerkingsregister.
Voor meer informatie over de gehanteerde termijnen kunt u zich wenden tot ons Hoofd Bedrijfsbureau, info@zebra-nl.com of 0113-251811

Delen met anderen

Zebra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Zebra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zebra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zebra-nl.com. Zebra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Zebra. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die website te raadplegen.

Beveiliging systemen

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Indien het vermoeden van een datalek bestaat wordt het Hoofd Bedrijfsbureau geïnformeerd. Het Hoofd Bedrijfsbureau zal onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een datalek en als dat inderdaad het geval is actie ondernemen om het lek te stoppen en/of verdere verspreiding te voorkomen. Het Hoofd Bedrijfsbureau zal in dat geval tevens de vereiste meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen informeren.

Camera’s

Op ons terrein en in ons gebouw is er cameratoezicht. De beelden worden voor geen ander doel  gebruikt dan de beveiliging van het terrein en gebouw. De beelden worden gedurende vier weken  bewaard, tenzij op de beelden een incident te zien is. In dat geval worden de beelden bewaard  totdat het incident is afgehandeld. 

Wijziging van het privacy beleid

Zebra past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyreglement worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacyreglement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail, nieuwsbrief en/of via de website te informeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.